Modeller

Oksijen Konsantratörü Bakımı

Oksijen Konsantratörü Bakımı:

Oksijen konsantratörü bakımı yapıyoruz, İstanbul da yerimiz, istanbul dışına kargo ile hizmet veriyoruz. Oksijen konsantratörü yanı sıra diğer solunum cihazlarınında bakımını yapıyoruz.

  • Oksijen konsantratörü bakımı
  • Oksijen konsantratörleri bakımı
  • Oksijen cihazı bakımı
  • Oksijen cihazları bakımı
  • Oksijen makinesi bakımı
  • Oksijen makinası bakımı
  • Oksijen cihaz bakım
  • Solunum cihazı bakımı
  • Solunum cihazları bakımı

 

Oksijen cihazı bakımı

İbtidâdan ibtidân ibtidâ ism-i Hudâ
Münezzehdir cümleden görmeden resm-i Hudâ
Evvelini yok bilen kendisinden gayri hiç
Kendisi hem âhiri cümlenin yok mâ-adâ
Vardır Anın varlığı kendüdendir kendüden
Kimseye muhtâç değil cümle muhtâçdır Ana
Birdir amma az değil çok Anındır çok Anın
Varlığındandır Anın her görünen her yana
Gayri varlar yok olur Var ancak O kalır
Benzemez hiç bir şeye girebilir rü’yâna
Aramakla tiz bulur kim ki gerçek kul olur
Ey Halîl vusûl olur neyi sevdinse ana – oksijen konsantratörü bakımı


2
Çünkü gördüm başkasından kimseden yokdur vefâ
Terk iderek her birini geldim İlâhî sana
Lûtf eyle al elimi bağışla her bir suçumu
İttiğim her zerreden de çokdur afv it sen bana
Böyle didin ki bana Yalvarana her suçunu
Mahv idüb yerine ihsânı yazarım ben ana
Var husûsan ol Habîbin Hazretine nisbetim
Rahm idüb evlâdına bağışla beni sen Ana
Nesl-i İbrahim’denim şeksiz Zebîhullâh’da ben
Var idim, Fef’al didim mâ-tü’mer ben Atama
Sen de geç benim günâhımdan o demler hakkı çün
Cânımı virmeğe geldim koç selâm virdi bana
Hamd olsun sana sonsuz didi aşk ile Halîl
Hem de tekbîr ile cânımı viririm ben sana. Oksijen cihazları bakımı.


3
Hiç bir vücûd yok iken var idi Var evvelâ
Emr-i sücûd yok iken var idi Var evvelâ
Hep eşyânın sûreti Anın ilminde idi
Ve hem gelmez Amâ’da var idi Var evvelâ
Zâtı bilinmek içün aşkı îcâd eyledi
Arş-ı â’zam olmadan var idi Var evvelâ
Akl-ı Küll’in zuhûru neşr-i halka huzûru
Yokken Muhammed nûru var idi Var evvelâ
Azdan gelmeden çoklar olmadan yerler gökler
Halîl yokken melekler var idi Var evvelâ. Oksijen konsantratörü bakımı.


4
Her vardan ön var itdi Ahmed’ini ol Hudâ
Hem nûru’l-envâr itdi Ahmed’ini ol Hudâ
Hep mukarreb melekler nûrundandır Ahmed’in
Kendisine yâr itdi Ahmed’ini ol Hudâ
Her varı virdi Ana hükmü hem emri ile
Cânlara cânân itdi Ahmed’ini ol Hudâ
Şâh itdi Enbiyâya, mâh itdi Evliyâya
Âlemlere hân itdi Ahmed’ini ol Hudâ
Keşf itmeğe sırları, bildirmeğe pîrleri
Halîl serde kân itdi Ahmed’ini ol Hudâ. Oksijen makinesi bakımı.


5
Sabırdan geçmeyesin daralsa zamân sana
Me’yûs olma ki yakın erişir emân sana
Nefsini hoş tut zîrâ ki geceler gebedir
Fecr-i sâdıkda doğar erkek tev’emân sana
Saâdet ol câna ki sabr u sebâta erer
Sabr ile yumşar demir nûr olur zindân sana
Her işini tedbîr ider müdebbire ayık ol
Tefvîzi koyma zîrâ en yüce dermân sana
Kulsun Mevlâ Hudâ’dır her emr Ana revâdır
Fikrin boş mâ-adâdır olmasa ihsân sana
Gün sana aksi gelirse sadrını eyle vâsi’
Sabr ile karşıla tiz dar vakt âsân sana
Eyyâm-ı zamânın pek acîp devrânı var
Birgün zor olsa diğer gün yok hirâsân sana
Hak der belâyâma sabr idenlere yol verin
Ey Halîl sabrın olmasa denilmez insân sana. Solunum cihazı bakımı.

6
Cânlar sana fedâdır ey Ahmed-i Muhtârâ
Şâhlar sana gedâdır güneş pervâne yârâ
Ey dîde bakdığında görsen o âfitâbı
Kalb çeşmesini akıt değilse seng-i hârâ
Cândan nidâ sanadır ey Mahmûd-i Zü’l-cemâl
Sensiz vârım fenâdır bu gönül dûzah hârâ
Ey dîde ne görürsün şevkin yoksa o şâhtan
Beyhûde bakma âlem içine ya kenâra
Örtülüb açılmanda Muhammed’i yazarsın
Yazını okumağa mecâlim yok avâra
Açılışında Hâ var iki Mîm ortasında
Bakışın kaddemi Dâl idüb çağır dîdâra
Şefâat yaşlarını akıt ki sende mâdem
Halâs olam vebâlden koma yüzümü kara
Ey nûr-i cümle âlem vey nûr-i ayn-i âdem
Bi-câh câhi tûken şefâat fazl-ı mârâ
Bârân-ı feyz-i deryâdan bir katre Halîl’e
İnse hiç eksilir mi lûtfun oldu hezârâ. Solunum cihazları bakımı.


7
Ebubekir’le Ömer, Osman’la Şîr-i Hudâ
Dört erkânın erkânı Pîrân-ı Pîr-i Hudâ
Birbirinden seçemem sâha-i ricâlde ben
Hiçbirinden geçemem Yârân-ı Şîr-i Hudâ
Âlem-i imkânda dört yâri O Muhammed’in
Hangisi yüce söyle çâr-unsûr-i Hudâ
Mevâlid-i şer u dîn Hasan birinci Hüseyn
İkinci, üçüncü Betûl-i Pâk O Zehrâ
Hezârân tahiyyât ile salât olsun hem selâm
Size ey sahâb-i Rasûl yârân-ı nûr-i Hudâ
Ve cümle âl ile etbâi tâ yevmi’d-dîn
Yıldız a’dâdi Halîl hem ne ki var mâ-adâ. Oksijen konsantratörü bakımı.


8
İki cihân bülbülü hem gülüne bu cânım fedâ
Anın ashâb u âline hem kuluna bu cânım fedâ
Ya Rabbi sıddîk Hakk’ı çün beni sen ansız eyleme
Seninle giren ğârına yoluna bu cânım fedâ
Hicret yolunda Ahmed’in dönerdi sağ u soluna
Döndüğüne hem de sağ u soluna bu cânım fedâ
İlâhî bi-câhi’l-Atîk eyle bizi yârın rafîk
Tutsun elimi ol şefîk koluna bu cânım fedâ
Mustafâ’nın derdi ile gözyaşını göl ederdi
Halîl, gözyaşlarına hem gölüne bu cânım fedâ. Oksijen makinası bakımı.


9
Din mîmârı hutbesinde Yâ Sâriya demesinde
Ayağı yürümesinde toprağına cânım fedâ
Yâ Rabbi bi-câhi’l-Emîr Ömer’dir kâşif-i zamîr
Eyle rûhu nefse emîr göz ağına cânım fedâ
Bi-hakk’ı ma’deni’l-Hayâ söyle yâ Rab bana beyâ
Şehîdlere nûr-i ziyâ ırmağına cânım fedâ
Şîr-i merdân-i Mürtezâ hakk’ı çün kıl ehl-i vefâ
Tez çağda yâr-i Mustafâ çağına bu cânım fedâ
Halîl terk et seni rabta Ümm-i Pâke iki sıbta
Nübüvvetin üç bülbülü bağına bu cânım fedâ. Oksijen cihaz bakım.


10
Temelidir bu dînin ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Bâb-ı ilim şehrinin ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Esedullâhi’l-gâlib muğîsi küll-i tâlib
Nûr-i ayn-ı ebû Tâlip ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Âgâh-ı küll-i usûl vesile-i râh-i vusûl
Rafîk-i şâh-ı Rusûl ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Şakk-ı Betûl-i Zehrâ rakk-ı dehran fedehrâ
Râfîu’ş-şirki kahrâ ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Ebû sıbtayn-il meddî el-meded minkel ceddî
Fevka’l-haddî bulan haddî ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Hasenin cânıyım Hüseynin kurbânıyım
Ben bir zerre kanıyım ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Dilerim nazar kıla bana bir şû’le sala
Sanma ki hiç diye lâ, ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Ol ki ibn-i Ali’dir hâli Ahmed hâlidir
Hem tûbâ hem dâlıdır ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Sevmez dâ’vâ ideni yoluna yan gideni
İşlerin eğri ideni ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Ey ben oğluyum diyen dürlü yola yürüyen
Gelmesün der gelmeyen ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Evlâd-ı Ali yolu Hakkı söyleye dili
Mevlâ’ya söyler belî ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Gâfil uyur uyanır her boyaya boyanır
Bana sâhibdir sanır ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Sevmez billâhi sevmez kim ki yoluna girmez
Şerîre oğlum demez ol Aliyyü’l-Mürtezâ
Oğul oldun ise bil yok iftihâr ey Halîl
Hayrü’l-halefe delîl ol Aliyyü’l-Mürtezâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.