Modeller

Oksijen Konsantratörü Teknik Servis

Oksijen Konsantratörü Teknik Servis:

  • Oksijen konsantratörü teknik servisi
  • Oksijen cihazı teknik servis
  • Oksijen cihazları teknik servis
  • Oksijen makinesi teknik servis
  • Oksijen makinası teknik servis
  • Oksijen makinaları teknik servis
  • Solunum cihazı teknik servis
  • Solunum cihazları teknik servis
  • Solunum makinesi teknik servis

 

 

11
Sevmişim ben anları ki sevdi Rasûl-i Hudâ
Şunlar ki sevmedi Ahmed sevdiğimdendir mâ-adâ
Yoluna cân fedâ iden gerçek ashâbı severim
Her birinin ayak tozu zerresine cânım fedâ
Anlar ki içinde nifak var iken geldi yanına
Yûf olsun anın cânına rahmet görmesin ol gedâ
Dahî kendinden sonra da bozan ahdini serverin
Dirim ana senin yerin ateş olsun yaksın gadâ
Ey ayrılanlar izinden hayf olsun dir size Halîl
Yarın eyleye ol Mevlâ beni sizden hemân cüdâ. Oksijen konsantratörü teknik servisi

12
Lûtf eyle Allâhım bana
Dönder yolum senden yana
Ben âsiyem önden sona
Bağışla ey Şâhım bana
Her azmışlardan azmışım
Deftere hep suç yazmışım
Ben bana kuyu kazmışım
Dilerim aç râhım bana
Emmâreye inanmışım
Kendimi âdem sanmışım
Benlik odunda yanmışım
Vâh itmişim vâhım bana
Ne itdimse kâr olmadı
Benim ile zâr olmadı
Ne didimse yâr olmadı
Yoluna hem-râhım bana
Didim gidelim nefs-i bed
Allâh’a çün oldur ebed
İdüb gayriye yolu sedd
Uymadı bed huyum bana
Yol der isem yolum var der
El der isem elim var der
Gel gel desem hani âr der
Virdi gurûr câhım bana
İnâyetin olursa yâr
Giderim sana bî-karâr
Halîl der bin dahî ne var
Olsa da günâhım bana. Oksijen cihazı teknik servis

13
Aşka benzer yokdur âlemler içinde reh-nümâ
Faslı terk et asla gel ki bekliyorlar ey hümâ
Ne zamân gelir diye saf saf melekler muntazır
Hem de ervâh gözlüyor ki geçesin fevka’l-amâ
Aşk olur rehber Hudâ’ya gitmeğe hep sâlikân
Aşksız olan yolda kalır idemez neşv u nemâ
Kimde aşk eseri olsa o mâşûku bulur
Bulamaz izini bile aşk olmaz ise ammâ
Aşk olur sultân-ı âlem iki âlemde dahî
Her yer anın yeridir gayri bulunmaz mahremâ
Ey Halîl aşk olmasaydı hayvân idin her zamân
Sûretin insândır ammâ sîretin ne acabâ. Oksijen cihazları teknik servis

14
Benim ol sâhib-i âlâ
Yüzüme bakmadı hâlâ
Didim sensin yüce ‘Alâ
Yine lûtf itmedi Bâlâ
Gelirim didi gelmedi
Gülerim didi gülmedi
Sözünden hem de dönmedi
Kimse işitmedi lâ lâ
Görürsün yüzümü didi
Duyarsın sözümü didi
Ne söz idi ne yüz idi
Ne de gözler idi elâ
Hemân terk-i sivâ kıl der
Ferâgât-i hevâ kıl der
Bu fîrkate devâ kıl der
Koyma hiç ya’nî mâ lâ
Fedâ bin kerre cân etsem
Terk-i iki cihân etsem
Halîl vârı nihân etsem
Ya gel der mi ola Yekdâ. Oksijen makinesi teknik servis

15
Vedâlaşdım gidiyorum
Senden yana senden yana
Her varı terk ediyorum
Senden yana senden yana
Ben beni yok eylemişim
Gözümü tok eylemişim
Arzumu çok eylemişim
Senden yana senden yana
Bağrım yaşı gözden akar
Dîdârın yoluna bakar
Gönlüm sular gibi akar
Senden yana senden yana
Koydun beni burda nâçâr
Yürek hasretle kan saçar
Cânım kuşu bir gün uçar
Senden yana senden yana
Koyma firkatlere Celîl
Sen bu Halîl’i ey Cemîl
Gönder çeke a’lâ Delîl
Senden yana senden yana. Oksijen makinası teknik servis

16
Bir kula kul olmaz isem
Kul olamam Mevlâm sana
Gerçek kula uymaz isem
Yol bulamam Mevlâm sana
Beni benden almaz ise
Bahr-i aşka salmaz ise
Benlik vârı yanmaz ise
Yol bulamam Mevlâm sana
Taklîdin hükmü bu yolda
Kalmış fikri sağ u solda
Benzerim garîbe çölde
Yol bulamam Mevlâm sana
Uyar isem istidlâle
Kıyâs ile istibdâle
Yol uğrar sedd ile dâl’e
Yol bulamam Mevlâm sana
Halîl tahkîkı bulmadan
Gerçek ârife uymadan
İrfânın ile dolmadan
Yol bulamam Mevlâm sana. Oksijen makinaları teknik servis

17
Ben Mevlâmı bulam âlem
Her ne söyler desin bana
Parmağında olam kalem
Fermânım yazılsın bana
Münkir dilediği zamân
Ta’n eylesin beni hemân
Hiç durmasın dili yaman
Dimekde tazelsün bana
Her kim neyler kendinedir
Gâfil sonu fendinedir
Eşer kuyu kaddinedir
Bin kuyu kazılsın bana
Tenbel beni cerh eylesin
Hallerini şerh eylesin
Kalbindekin tarh eylesin
Müşkilim çözülsün bana
Halîl Hakk’a revân olur
Ol ki derde dermân olur
Hak çün kalbe mihmân olur
Dir Katlim yazılsın bana. Solunum cihazı teknik servis

18
Niçün gelüb gidersin mescide söyle bana
Ey münâfık yaraşmaz şöyle emekler sana
Mü’mine buğz edersin emeklerin hebâdır
Haber virmiş olayım bugünden böyle sana
Akl u fikr u gözlerin mü’minin malındadır
Hud’a ile mâl itmek dilersin öyle sana
Tilkilere ne zamân Pîr olmuşsun ey zâlim
Örümcek değil midir adını söyle bana
Ağaya beyim deyüb fakîre eyiyim deyüb
Gizli kuyu kazıyub hay ile huylasana
Gör ki n’olur nihayet hânın harâb olası
Bak ne belâlar gele bilmeden böyle sana
Deccâl gibi atarlar seni Kâf’ın ardına
Sanma ki hiç bakarlar bu habîs rûyla sana
İtdiklerini buldun derler sana âkıbet
Eğriliğini koyub doğruyu tuylasana
Halîl nasihat eyler binde bir aybın söyler
Tutmasan Cebbâr neyler gör ki bu huyla sana. Solunum cihazları teknik servis

19
Abdurrahmân demişler doğru mu bu ad sana
Şeytâna kul olmuşsun işlerine baksana
İsmin sana da’vâcı olmuş ey Abdul-Ehâd
İkiliği kalbinde teşvîşine baksana
Abd-i filân olmakla abd-i filân olmazsın
Kimin etin yemişsin dişlerine baksana
Kendin isme erişdir ya ismini değişdir
Dolu güzel ismiyle fişlerine baksana
Halîl nedir murâdın güzel huy mu güzel huy
Huyum güzel der isen şişlerine baksana. Solunum makinesi teknik servis

20
Gelir gider nîceler
Sona kalır bir sadâ
Bilinir gizliceler
Güne kalır bir sadâ
Dün geçer geçmiş olur
Sâhibe göçmüş olur
Ölen kuş uçmuş olur
Düne kalır bir sadâ
Âh o sadâyı bilsem
Duyub anı bayılsam
Güneş gibi yayılsam
Yine kalır bir sadâ
O sadâdır ki âlem
Anınla olur diri
Hem O’dur ki öldürür
Döne kalır bir sadâ
Halîl ara Anı bul
Ol Yaradanına kul
Bu âlem cümle oğul
Sona kalır bir sadâ. Oksijen konsantratörü teknik servis


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.